Quy định về nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất

05 Tháng 01, 2024

Công văn 14087/BTC-TCHQ ngày 14/11/2018 hướng dẫn việc nộp giấy phép CITES khi xuất khẩu và tái xuất trong quá trình làm thủ tục hải quan. Theo đó, khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc ...