background

TCVN 11843:2017 PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED

Bạn đang ở đây

MỤC LỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu cầu của phòng thí nghiệm đối với các thử nghiệm
  4.1 Quy định chung
  4.2 Điều kiện phòng thí nghiệm và điều kiện môi trường
  4.3 Điều kiện thử nghiệm điện và thiết bị điện
  4.3.1 Điện áp thử nghiệm và dòng điện thử nghiệm
  4.3.2 Phép đo điện
  4.3.3 Nguồn điện
  4.4 Ổn định trước phép đo
  4.5 Thiết bị trắc quang và đo màu
  4.5.1 Yêu cầu đáp ứng phổ của quang kế
  4.5.2 Quả cầu tích phân (tất cả các kiểu)
  4.5.3 Quang kế góc (tất cả các kiểu)
  4.5.4 Thiết bị đo độ chói
 5. Chuẩn bị, điều kiện lắp đặt và hoạt động
  5.1 Luyện
  5.2 Thiết bị thử nghiệm
  5.3 Lắp đặt
  5.4 Điều kiện hoạt động của thiết bị LED
 6. Đo các đại lượng quang
  6.1 Khái quát chung
  6.2 Đo quang thông tổng
  6.3 Quang thông từng phần
  6.4 Hiệu suất sáng
  6.5 Phân bố cường độ chói và cách trình bày dữ liệu
  6.6 Cường độ chùm tia trung tâm và góc chùm tia
  6.7 Đo độ chói
 7. Đo các đại lượng màu
 8. Độ không bảo đảm đo
 9. Trình bày kết quả thử nghiệm
  Phụ lục A Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn
  Phụ lục B Ánh sáng tạp tán – Che chắn ánh sáng tạp tán trong quang kế góc
  Phụ lục C Điều kiện thực tế phòng thí nghiệm
  Phụ lục D Hướng dẫn tính độ không đảm bảo đo
  Phụ lục E Hướng dẫn xác định các giá trị danh định của đại lượng đo quang của đèn điện LED
Số ký hiệu TCVN 11843:2017 PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED
Ngày ban hành 01/01/2017
Ngày có hiệu lực 28/12/2018
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Trích yếu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Cơ quan ban hành
Phân loại
Văn bản bị thay thế
Văn bản bị sửa đổi

MỤC LỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu cầu của phòng thí nghiệm đối với các thử nghiệm
  4.1 Quy định chung
  4.2 Điều kiện phòng thí nghiệm và điều kiện môi trường
  4.3 Điều kiện thử nghiệm điện và thiết bị điện
  4.3.1 Điện áp thử nghiệm và dòng điện thử nghiệm
  4.3.2 Phép đo điện
  4.3.3 Nguồn điện
  4.4 Ổn định trước phép đo
  4.5 Thiết bị trắc quang và đo màu
  4.5.1 Yêu cầu đáp ứng phổ của quang kế
  4.5.2 Quả cầu tích phân (tất cả các kiểu)
  4.5.3 Quang kế góc (tất cả các kiểu)
  4.5.4 Thiết bị đo độ chói
 5. Chuẩn bị, điều kiện lắp đặt và hoạt động
  5.1 Luyện
  5.2 Thiết bị thử nghiệm
  5.3 Lắp đặt
  5.4 Điều kiện hoạt động của thiết bị LED
 6. Đo các đại lượng quang
  6.1 Khái quát chung
  6.2 Đo quang thông tổng
  6.3 Quang thông từng phần
  6.4 Hiệu suất sáng
  6.5 Phân bố cường độ chói và cách trình bày dữ liệu
  6.6 Cường độ chùm tia trung tâm và góc chùm tia
  6.7 Đo độ chói
 7. Đo các đại lượng màu
 8. Độ không bảo đảm đo
 9. Trình bày kết quả thử nghiệm
  Phụ lục A Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn
  Phụ lục B Ánh sáng tạp tán – Che chắn ánh sáng tạp tán trong quang kế góc
  Phụ lục C Điều kiện thực tế phòng thí nghiệm
  Phụ lục D Hướng dẫn tính độ không đảm bảo đo
  Phụ lục E Hướng dẫn xác định các giá trị danh định của đại lượng đo quang của đèn điện LED
Bluesky